English version

Forskningsprojekt


Öyvind Fahlström – monografi

I ett nytt forskningsprojekt kommer jag att behandla den svenske författaren, bildkonstnären och dramatikern Öyvind Fahlström (1928–76). Fahlström har hittills primärt studerats från avgränsade estetiska utgångspunkter, som t.ex. bildkonst och musik. Fahlströms breda konstnärsverksamhet gör det emellertid angeläget att undersöka hans praxis ur ett tvärestetiskt perspektiv, och för detta har jag valt att tillämpa en avantgardistisk förståelse. Enligt nya forskningsrön ligger avantgardets särart i hög grad i dess tvärestetiska, gränsöverskridande och internationella karaktär, något som just Öyvind Fahlström är ett utmärkt exempel på, född i Brasilien av norsk-svenska föräldrar, och med ett estetiskt verkningsfält i Sverige, Norden och New York.

Monografin är strukturerad efter den avantgardistiska tradition som Öyvind Fahlström tillhör. Jag inleder med en diskussion och definition av begreppet avantgarde, med en utblick över sextiotalsavantgardet både internationellt och i Sverige. Därefter undersöker jag Fahlströms estetiska projekt, som det presenteras i intervjuer, artiklar och manifest, och där det är slående i hur hög grad Fahlström framstår som en föregångsman inom konstarterna. Slutligen analyserar jag hans konstnärliga projekt inom olika estetiska områden: konkret poesi, bildkonst, musik och teater. Genom att diskutera de olika konstarterna i tur och ordning arbetar jag mig gradvis fram mot den mångdimensionella sidan av Fahlströms arbete, men samtidigt kommer jag också i min analys av de enskilda konstarterna att tillämpa ett konsekvent tvärestetiskt och -vetenskapligt perspektiv. Avantgardets strävan efter att skapa Allkunstwerk föranleder mig att, förutom att ta i bruk teori och metod från de olika estetiska fälten, även relatera studien till samhällsvetenskapliga, mediefilosofiska och teknikhistoriska kunskapsområden.

Enligt tidplanen ska monografin vara färdig hösten 2009. Under läsåret 2006/2007 ska jag utföra ett omfattande arbete med materialinsamling, intervjuer och inledande skrivning. Detta kräver en samlad och koncentrerad tid på plats i Stockholm. Materialet finns publicerat i tidningar, tidskrifter och i utgiven form, och borde mestadels vara tillgängligt i olika arkiv. För att säkra representativiteten måste jag också göra intervjuer med de personer som kände Öyvind Fahlström och/eller arbetade tillsammans med honom, något som blir ett drygt arbete då Fahlström hade en bred och internationell bekantskapskrets. Det blir således nödvändigt att ta kontakt med personer som han kände och/eller arbetade med i New York, där han vistades från 1961. Vidare ska jag uppsöka de släktingar som kan tänkas ha opublicerat material bevarat av Fahlström.

Jag kommer att ha ett nära samarbete med det nordiska forskningsnätverket Nordisk Avantgarde Netværk, samt med två andra nordiska nätverk: Nordisk lyrisk modernism och Den nordiske etterkrigslyrikkens poetologi. Jag har lagt fram de första, mer teoretiskt orienterade resultaten av min forskning på ett antal seminarier, bl.a. i anslutning till de olika nätverken, och därmed fått respons på uppläggningen av de kvalificerade forskare som är medlemmar i dessa. Inte minst kommer de musikforskare som ingår i nätverken att supplera mitt arbete. Jag har hållit ett föredrag om Fahlströms kollega Åke Hodell och hans teaterpjäs Lågsniff i en forskarkrets om mediafilosofi som är en del av Nordens Sommar-Universitet (NSU), Reykjavik 24–30 augusti 2004, och har på det sättet bearbetat de tvärestetiska och mediefilosofiska aspekterna inför arbetet med projektet. Jag har dessutom talat om receptionen av Fahlström i ett nordiskt perspektiv i nätverket Nordisk lyrisk modernism, vid en konferens i Lund 22–24 september i år (se nedan). Jag räknar därför med att vara väl förberedd inför våren 2007, i och med att jag då grundligt har ventilerat den teoretiska bakgrunden till projektet, så att jag kan ägna våren odelat åt datainsamlingen, intervjuerna och skrivarbetet.

Det nordiska 60-talsavantgardet – artiklar

Jag kommer att, parallellt med arbetet på monografin om Öyvind Fahlström, undersöka det svenska 60-talsavantgardet och deras kontakter med sina nordiska kollegor, som en del av mitt arbete i nätverket Nordisk lyrisk modernism. Kontakterna mellan de nordiska länderna är alltför lite utforskat, och speciellt gäller detta neoavantgardet på 60-talet. Det försiggick nämligen en livlig aktivitet mellan länderna, inte minst som en följd av att Stockholm för ett tag var ett nordiskt centrum vad gäller avantgardeestetik, med utställningar som ”Rörelse i konsten” och ”Poesi kan göras av alla” på Moderna Museet. Ser man till de nationella redogörelserna för perioden ifråga, är dessa just nationalskrivningar utifrån de kontakter som existerar i respektive lands kultur, medan de nordiska kontakterna endast nämns i bisättningar. Det är därför mycket viktigt att få denna nordiska kulturhistoria beskriven så detaljerat som möjligt, för att vikten och omfånget av samarbetet och influenserna blir klarlagda. Detta arbete kommer att resultera i en eller flera längre artikel/lar, och publiceras i de antologier nätverket planerar.

Till Per Bäckströms huvudsida
Per Bäckström’s main page

Ansvarig för sidan: Per Bäckström– per.backstrom[at]kau.se.
Senast uppdaterad 23 mars 2011